Warunki Programu Lojalnościowego

REGULAMINPROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Programu zwanego dalej „Programem” jest firma Raven Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 44, 01-187 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354298, NIP 118-20-28-699, kapitał zakładowy 50.000 złotych, zwana dalej Organizatorem. 


1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego. 
1.3. Program obowiązuje w należącym do Organizatora sklepie internetowym oraz stacjonarnym znajdujących się w Warszawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  
II. Uczestnictwo w Programie 
2.1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych (w tym konsumentów w rozumieniu art. 221 K.C. i przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz osób prawnych. 


2.2. Uczestnikiem Programu nie może być: 
a) osoba niepełnoletnia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
b) podmioty niespełniające warunków określonych w punkcie 2.1. 


2.3. Udział w programie jest dobrowolny.

III. Przystąpienie do Programu
3.1. Warunkami przystąpienia do programu są jednocześnie: 
a) wypełnienie i podpisanie „Formularza Zgłoszeniowego do Programu” – zwanego dalej Formularzem –  i przekazanie Formularza pracownikowi organizatora lub wysłanie zgłoszenia pocztą. 
b) dokonanie jednorazowego zakupu (udokumentowanego jedną faktura bądź jednym paragonem fiskalnym) za kwotę co najmniej 200 złotych lub zakup karty lojalnościowej za kwotę 20 złotych. 


3.2. Formularz jest dostępny w siedzibie Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora. 


3.3. Formularz powinien zawierać datę oraz być podpisany czytelnie przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 


3.4. Programem nie będą objęci Uczestnicy, którzy w Formularzu podali nieprawdziwe, nieprawidłowe lub niekompletne dane. Organizator nie uwzględni również formularzy wypełnionych nieczytelnie, niepodpisanych bądź podpisanych z naruszeniem zasad określonych w punkcie 3.3. 


3.5. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 


3.6. Uczestnik Programu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych podanych w formularzu. Informacja o zmianie danych wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i stanowi formalną aktualizację formularza. 


3.7. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać informację o stanie rozliczeń w ramach Programu. Warunkiem otrzymania informacji jest przedstawienie karty Uczestnika. 


3.8.1. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 ze zm.). 


3.8.2. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ich edycji zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt.  a). 


3.8.3. Uczestnik wyraża zgodę w Formularzu na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji handlowych Raven Polska Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) 


IV. Korzyści wynikające z udziału w Programie 
4.1. Karty Uczestników: 


4.1.1. Organizator wprowadza do programu jeden rodzaj kart. 


4.1.2. Karta upoważnia do pięcioprocentowego rabatu na każdorazowe zakupy w sklepie będącym własnością Raven Polska Sp. z o.o. na towary nieobjęte promocjami, a także do korzystania ze specjalnych, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu, terminowych promocji, o których informacje będą rozsyłane drogą elektroniczną na adres korespondencyjny podany w formularzu. 


4.1.3. Każdy z Uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę z odrębnym numerem. Karta nie może być używana przez osoby trzecie. Przez osoby trzecie rozumie się osoby niebędące reprezentantem podmiotu gospodarczego będącego Uczestnikiem Programu i/lub osoby niebędące razem z posiadaczem karty we wspólnym gospodarstwie domowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwestionowania i unieważnienia korzyści wynikających z posiadania karty przez osoby trzecie. 


4.1.4. Karta Uczestnika nie jest kartą kredytową ani płatniczą. 


4.1.5. Karta jest własnością Organizatora i  nie można jej zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim. 


4.1.6. Wydane karty są kartami bezterminowymi. Karta traci ważność, jeżeli Uczestnik nie dokona przynajmniej trzy razy w ciągu roku zakupów w Sklepach Raven na łączną kwotę min 200 złotych oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1. 


4.2. Zagubienie, zniszczenie, kradzież karty 


4.2.1. W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia karty, Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Organizatora. 


4.2.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikłe z utraty lub trwałego uszkodzenia karty. 


4.2.3. Uczestnik może skorzystać z wymiany karty na nową z zachowaniem zdobytych korzyści wynikających z posiadania karty. Za wydanie nowej karty Organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 5 PLN. 


4.3. Jeżeli Uczestnik nie okaże karty pracownikowi przed rozpoczęciem przed dokonaniem płatności, nie otrzyma należnego mu rabatu za zakup towaru. Rabat nie jest przyznawany za towary objęte inną promocją. 


4.4. Uczestnik nie może wymieniać korzyści wynikających z posiadania karty na ich równowartość w gotówce. 


4.5. Program lojalnościowy obejmuje sprzedaż towarów w Sklepach Stacjonarnych firmy Raven Polska Sp. z o.o. oraz w sklepie internetowym www.raven-fishing.pl
 
V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć Reklamacje Uczestników, co do przebiegu Programu, złożone w formie pisemnej, opatrzone danymi imieniem i nazwiskiem Uczestnika, numerem przyznanej mu karty, datą i jego czytelnym podpisem bądź osoby upoważnionej do jego reprezentowania dostarczone na adres Organizatora Programu: Raven Polska Sp. z o.o. ul. Wolska 44, 01-187 Warszawa, z dopiskiem REKLAMACJA Program Lojalnościowy. Reklamacja powinna zawierać wskazanie i dokładny opis przyczyny reklamacji. 


5.2. Organizator rozpatrzy Reklamacje w terminie maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia jej do siedziby Organizatora 


5.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
Uczestnik o decyzji Organizatora zostaje powiadomiony pisemnie listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu.

VI. Czas trwania Programu
6.1. Program rozpoczyna się 7.06.2013r. i trwa do odwołania przez Organizatora . 


6.2. Program może być zawieszony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej Organizatora nie później niż 30 dni przed datą zakończenia Programu.
 
VII. Postanowienia końcowe
7.1. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu powinien przesłać Organizatorowi pod rygorem nieważności pisemne oświadczenie w tej sprawie. 


7.2. Uczestnik Programu może zostać wyłączony przez Organizatora z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Korzyści wynikające z przystąpienia do programy lojalnościowego zostaną anulowane. 


7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w materiałach reklamowych, punktach sprzedaży lub na stronie internetowej Organizatora. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu, Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do wystąpienia z Programu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.1. 


7.4. Wszelkie spory między stronami związane z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.